Rhy:n tehtävät

Riistanhoitoyhdistys vastaa kestävän riistatalouden edistämisestä toiminta-alueellaan, huolehtii metsästäjien vapaaehtoistoiminnan edistämisestä ja organisoinnista sekä hoitaa sille säädetyt julkiset hallintotehtävät.

Riistanhoitoyhdistyksen julkisia hallintotehtäviä ovat

  • metsästyslaissa tarkoitettujen ampumakokeiden sekä riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetussa laissa tarkoitettujen metsästäjätutkintojen järjestäminen.
  • riistavahinkolain 25. pykälässä tarkoitettuihin maastotarkastuksiin osallistuminen.
  • metsästyslain noudattamisen valvonnasta vastaavien viranomaisten avustaminen metsästyksen valvonnassa.
  • muut riistanhoitoyhdistykselle riistahallintolain tai muun lain mukaan kuuluvat julkiset hallintotehtävät.

Riistanhoitoyhdistyksen muita tehtäviä ovat

  • poliisin avustaminen hirvieläinkolareissa ja suurpeto-karkotustehtävissä (suurriista virka-apu, SRVA).
  • kestävän riistatalouden edistäminen.
  • kestävän, turvallisen ja eettisesti hyväksyttävän metsästyksen edistäminen.
  • riistanhoidon, riistaeläinkantojen kestävyyden ja elinvoimaisuuden sekä riistan elinympäristöjen hoidon ja riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen ehkäisemisen edistäminen. Esimerkiksi villikanien ja supikoirien aiheuttamien vahinkojen ehkäisemisessä, riistanhoitoyhdistyksellä on neuvoa antava rooli, eikä aktiivisesti harrasta pyyntiä. Mitä tehdään kun löydetään kuollut eläin.
  • metsästykseen, riistatalouteen ja riistaeläimiin liittyvien asiantuntija-, koulutus- ja neuvontapalveluiden tuottaminen sekä näihin liittyvä tiedotus ja viestintä.
  • muiden sille säädettyjen tai maa- ja metsätalousministeriön tai Suomen riistakeskuksen määräämien tehtävien suorittaminen.